วิศวกรรมสารสนเทศ

Information Engineering


สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชั้น 12 อาคารเรียนรวม 12 ชั้น
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์สายตรง
02-3298329

โทรศัพท์ภายใน
3845, 3844, 3451