วิศวกรรมสารสนเทศ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

หลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.2560

เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศตอบสนองต่อลักษณะของผู้เรียนที่เปลี่ยนไปจากอดีต คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงกําหนดว่าหลักสูตรฉบับใหม่นี้จะเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ของการผลิตบัณฑิตที่เรียกว่า Outcome-Based Curriculum โดยเน้นจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้กระตุ้นการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และตอบสนองต่อผู้เรียนในยุคปัจจุบัน อันจะช่วยส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ชั้นปีที่ 4